Tjenester

arealplanleggingArealplanlegging
God arealplanlegging legger grunnlaget for god arealutnyttelse. Når vi planlegger boligområder fokuserer vi blant annet på grønne arealer, miljøskapende elementer, gode forhold for barn og unge og selvfølgelig effektiv arealutnyttelse. Vår lange erfaring med arealplanlegging har gitt oss god kompetanse for planlegging av store og små reguleringsplaner.
boligplanleggingBoligplanlegging
Med økende krav til boliger, både fra boligkjøpere og lovverk, har boligplanlegging blitt mer omfattende enn det har vært tidligere. Vi ønsker en tverrfaglig planlegging så tidlig som mulig i prosessen, slik at man unngår at det går med mye tid og penger til omprosjektering i ettertid. I planleggingen ønsker vi å fokusere på kundens ønsker, gode løsninger og arealeffektiv utnyttelse.
feltutbyggingFeltutbygging
Etter mange år med planlegging av store og små feltutbygginger har vi opparbeidet oss solid kompetanse på dette. Vi mener det er viktig at boligfeltene blir varierte, og at det bygges gode bomiljøer. For å oppnå dette bruker vi virkemidler som varierende boligtypologi og boligstørrelser, sentrale leke- og møteplasser for beboerne og gjennomgående grøntdrag som bidrar til åpne og trivelige uterom.

Nærings- og publikumsbygg
I tillegg til boligprosjektering har vi også erfaring med planlegging av nærings- og publikumsbygninger. Vi planlegger bl.a. lager- og industrihaller, kontorbygg, butikker, helseinstitusjoner og idrettshaller. Ved prosjektering av denne type bygg har vi spesielt fokus på brukerønsker. Disse byggene skal fungere i en hverdag brukerne kjenner best. Vi ønsker å spille på lag med brukerne slik at sluttresultatet blir optimalt.